ÁSZF – Konténer

XELESS Kft.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. Definíciók

Szolgáltató: a XELESS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

Megrendelő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő ügyfél,

Egyedi Szolgáltatási Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött írásos Szolgáltatási Szerződés a Megrendelő igényei szerint.

Szolgáltatás: konténer bérbeadás és kapcsolódó szolgáltatások.

 

II. Egyedi Szolgáltatási Szerződés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltatási Szerződés részét képezi, és mint ilyen a Szolgáltató szolgáltatásaira kötött Egyedi Szolgáltatási Szerződéssel együtt értelmezendő. Amennyiben az Egyedi Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor az Egyedi Szolgáltatási Szerződés szövege az irányadó.

 

III. Szolgáltatások

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott, és ezek közül Megrendelő által az egyedi szerződésben igényelt, alábbi Szolgáltatásokra terjed ki:

-         iroda-, raktár-, illetve szaniter-konténer, szennyvíztartály (a továbbiakban: konténer vagy eszköz) kihelyezése, tisztítása, szervizelése

-         szennyvíz szippantása

 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben előre meghatározott helyszínre és időpontban, a megjelölt időtartamra szolgáltat az alábbiak szerint:

 

Iroda-, raktár-, illetve szaniter-konténer kihelyezése esetén a Szolgáltató a Megrendelő által előzetesen egyeztetett helyszínre konténert szállít. Megrendelő esetleges észrevételeit az átadást követő 48 órán belül jelezheti, utólag semmiféle kifogást nem támaszthat. Jelzés hiányában a szolgáltatott eszköz hibamentesnek tekintendő. A konténer kihelyezéséhez vízszintes felület, továbbá az iroda és raktár konténerek esetén 380 V áram, szaniter konténerek esetén 380 V áram, víz és csatornahálózatra való kiépítési lehetőség szükséges. Amennyiben víz, vagy csatornacsatlakozás nem áll rendelkezésre, Szolgáltató víz- és szennyvíztartályt, valamint hidrofort tud biztosítani. A konténer felállításához hatósági engedélyre lehet szükség, amelynek beszerzése és fenntartása Megrendelő felelőssége. A csatlakoztatás lehetőségének biztosítása minden esetben Megrendelő feladata. A konténerek árammal való ellátása és az esetleges közműre csatlakozás kiépítése minden esetben Megrendelőt terheli, Szolgáltató kizárólag vízre és csatornára vagy az esetlegesen szükséges tartályra való bekötés biztosítását vállalja a felek megállapodásának megfelelően. Amennyiben Megrendelő vállalja a kiszállítást, valamint a konténer közműre való csatlakoztatását, valamennyi esetleges kárért kizárólag ő felel.

VIP és utánfutó konténer kiszállítását, közműre csatlakoztatását és kezelését kizárólag a Szolgáltató végezheti. Amennyiben az eszközök rendeltetésszerű használatához nincs megfelelő vízellátás, szükséges hidrofor és víztartály együttes bérlése, mely kizárólag a Szolgáltató által biztosított felügyelő személyzettel együtt lehetséges.

A konténerek elektromos bekötése a Megrendelő kötelessége. Az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Vezetékelés kapcsán Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fixkábelezés a panelelhelyezéstől és a fogyasztótól függ, a rugalmas kábelrendszer dugaljakkal és teljes hosszúságú kábellel történik. A konténer földelését a helyszínen a Megrendelő vállalja és vállal érte felelősséget. Szolgáltató a technikai részletek kapcsán tanácsadást vállal.

Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt eszközök telepítési címre történő kihelyezését követően külön díj ellenében vállalja más címre történő áthelyezését. A díj mértékéről Felek az áthelyezést megelőzően írásban állapodnak meg. Megrendelő a bérelt eszközöket kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével mozgathatja (kivételt képez ez alól a VIP és a gurulós konténer, melyek mozgatására kizárólag a Szolgáltató jogosult). A szerződés szerinti díj tételesen tartalmazza a szolgáltatások díját. Megrendelő köteles a konténert rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával, az állag sérelme nélkül használni, amely használatot a Szolgáltató időszakonként ellenőrizhet. Amennyiben Megrendelő a használatot 3. személy részére átengedi, annak magatartásáért felelős. A Szolgáltató által jegyzőkönyvvel átadott kiegészítő eszközök (pl. elektromos kábelvédő taposó, stb.) meglétéért, illetve normál használat melletti megfelelő állapotáért a Megrendelőt terheli a felelősség.

Szolgáltató figyelmezteti megrendelőt továbbá az alábbiakra: A konténerek az előkészített CEE-dugaljjal köthetők össze elektromosan. Az elektromosan összekötésre kerülő konténerek számának megállapításánál figyelmebe kell venni a vezetékek folyamatos áramellátását. A konténerek üzembehelyezése csak elektromos szakember által végezhető. Az alacsony feszültségre való rákötés elött minden fogyasztót (készüléket) ki kell kapcsolni és földelni. (a konténerek közötti földelővezetéket és földelőösszekötővezetékeket a potenciálegyezőség és alacsony ellenállás szempontjából vizsgálni kell.)

Figyelem: A csatlakozó és – összekötő vezetékek max. 32 Amper névleges árammal használhatók. Nincsenek túláram-védelemmel ellátva. A konténerek külső áramellátásra való bekötését csak arra jogosult szakember végezheti.

Az konténerek (konténercsoport) első üzembehelyezése előtt a védelem hatásosságának hibalehetőségét csak arra jogosult szakember végezheti.

Figyelem: A bojlert ill. a vízmelegítőt csak feltöltött állapotban szabad használatba venni!

Magas nyomású mosóval való tisztítás TILOS!

A konténer elektromos felszereltségét semmi esetre sem szabad közvetlen víznyomással mosni.

 Amennyiben a konténereket nagyobb villámaktivitású területen használják, országos előírás szerinti intézkedéseket kell hozni a túlfeszültség elkerülése végett. Amennyiben magas indítóárammal rendelkező gépeket és készülékeket használnak megfelelő FI-reléket kell használni.

 A konténer elektromos kivitelezése egy minimális rezgést bír el. Magasabb terhelésnél a nemzeti műszaki előírások szerint kell intézkedni. (ill. dugaljak ellenőrzése).

 A konténerek földrengésmentes területre készülnek. Amennyiben a konténereket olyan területen használják, ahol nagyobb a földrengés veszélye, az adekvát nemzeti előírásokat kell alkalmazni a kivitelezésben.

 A konténer külső összekötő kábelének kiválasztásakor a nemzeti műszaki előírásokat figyelembe kell venni.

 A konténereket termikus túlterhelés ellen egy max In=32A gL vagy gG biztosítékkal kell lebiztosítani.

 

IV. Kártérítési kötelezettség

Megrendelő a szerződés tárgyát képező eszközökben (pl. konténer, tartály stb.) a szolgáltatási időtartam alatt bekövetkezett sérülések, károk, vagy rongálások megtérítéséért teljeskörű felelősséget vállal, a szükséges javítási és helyreállítási költségeket Szolgáltató részére megtéríti. A Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele alatt bekövetkező károkról Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles. Felek a károkról jegyzőkönyvet vesznek fel, Megrendelő távolléte esetén Szolgáltató jogosult a jegyzőkönyv egyoldalú felvételére, illetőleg az eszköz visszaszállítást követő 2 munkanapon belüli vizsgálatára és az esetleges károk egyoldalú megállapítására. Megrendelő a határidőben közölt kárfelvételi jegyzőkönyvet elfogadja hitelesnek, esetleges ellenbizonyítását a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül teheti meg. A károknak a Megrendelő érdekkörén kívül való felmerülésének bizonyítása Megrendelőt terheli. Amennyiben Megrendelő a szerződés lejártakor a kihelyezett eszközt bármilyen okból nem adja vissza Szolgáltatónak, köteles annak mindenkori beszerzési értékét megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő képviselője nincs jelen a kárfelvételnél, úgy ezzel elfogadja a Szolgáltató által felmért és dokumentált károkat. Eltűnés és megsemmisülés esetén a Megrendelő az alább felsorolt összegeket fizeti kártérítésként:

Iroda: (’5, ’8, ’10, ’20 lábas) 5000 EUR

Minden típusú Raktár és Szennyvíztartály 3200 EUR

Duó WC: 2200 EUR

Konténerek szaniter felszereltséggel:11000 EUR

VIP és utánfutó konténerek: 21 000 EUR

Légkondicionáló berendezés: 550 EUR

Az eszközök értékének euróról forintra történő átváltási árfolyama a kárfelvételi jegyzőkönyv dátumával megegyező MNB hivatalos deviza árfolyam.

Kár esetén a Megrendelő a helyreállítás költségét köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

 

V. Szerviznapló, kapcsolattartó

Amennyiben a Megrendelő igényli, vagy az eredeti megrendeléshez képest további szolgáltatás megrendelése történik, Szolgáltató szerviznaplót vezet, amelyben minden ezen tevékenységhez kapcsolódó elvégzett munka (a szennyvíztartályok ürítése, az eszközök külső-, belső tisztítása, takarítása, feltöltése, stb.) bejegyzésre és mindkét fél által aláírásra kerül. Ebben az esetben Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató munkájának megfelelő minőségben történt elvégzésének igazolására (a szerviznapló aláírására) a helyszínen minden, – a szolgáltatással kapcsolatos – tevékenység elvégzése alkalmával kapcsolattartót biztosít. Amennyiben Megrendelő ilyen személyt nem biztosít, ezt a tényt a Szolgáltató a naplóban rögzíti. Ebben az esetben Megrendelő utólag nem jogosult kifogást előterjeszteni a szervizeléssel kapcsolatban. Szolgáltató illetve Megrendelő a szerződés teljes időtartamára (telepítéstől az elszállításig) köteles egy állandó kapcsolattartót is megjelölni, akivel a másik fél szükség esetén kapcsolatba tud lépni. Amennyiben a Megrendelő, vagy képviselője megtagadja a szerviznaplóba való írásbeli bejegyzést, azzal a teljesítés tényét elfogadja, melyet Szolgáltató kérésre a GPS járműkövető rendszer által rögzített adataival igazol.

 

VI. Szerződés teljesítése

Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató részéről teljesítettnek tekintendő, ha Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott feltételek szerint határidőre teljesítette, és Megrendelő részéről sem minőségi, sem mennyiségi kifogás nem merült fel, vagy ha a kifogást annak felmerülésekor írásban jelezte, és a hibát Szolgáltató a megadott időre kijavította.

A teljesítés érdekében Megrendelő köteles Szolgáltatóval együttműködni. Így köteles a telepítésnél és bontásnál akadálytalan megközelítést és daruzási lehetőséget biztosítani Szolgáltató számára. Szennyvíztartályok szippantása esetén, az eszközöket Szolgáltatónak legfeljebb 5 méterre teherautóval meg kell tudni közelítenie. Amennyiben Megrendelő ezen feltételt nem teljesíti, és emiatt Szolgáltatónak plusz költségei keletkeznek, továbbá akkor is, ha a munka emiatt nem teljesíthető, Megrendelő köteles a Szolgáltatónak okozott költségeket megtéríteni. Megrendelő köteles minden olyan körülményről írásban haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, amely a telepítés, illetve tisztítás megoldhatóságát befolyásolhatja, annak érdekében, hogy Szolgáltató nyilatkozni tudjon arra vonatkozóan, hogy az adott körülmények között vállalni tudja-e a szerződés teljes, vagy részbeni teljesítését.

Az eszköz telepítésekor, elszállításakor, illetőleg a közbenső szolgáltatások teljesítése során a Megrendelő köteles magát képviseltetni és a kapcsolódó (átadás-átvételi) jegyzőkönyvet aláírni. Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a jegyzőkönyvben nem emel kifogást, vagy nem képviselteti magát a telepítéskor, illetőleg az elszállításkor, vagy bármely szolgáltatás (így különösen szennyvíz szippantás) időpontjában a helyszínen, ezzel elfogadja a Szolgáltató által felvett jegyzőkönyvben foglaltakat.

Megrendelő minden veszélyforrásra köteles felhívni a Szolgáltató figyelmét, melyből a Szolgáltatónak kára származhat (ide értve a harmadik félnek okozott kárt is), ennek elmaradásából eredő károk Megrendelőt terhelik.

Megrendelő köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges helyszínre történő bejutásról, beléptetésről. Ha ez a folyamat meghaladja a 2 óra időtartamot, a Szolgáltató megtagadhatja a munkavégzést, ennek ellenére a Megrendelő köteles az eszköz ki- és betárolásának, és a kiszállás költségeinek megtérítésére.

Újabb kiszállításra akkor kerül sor, ha Megrendelő előzetesen kifizeti az ismételt ki- és betárolási, valamint a ki- és beszállítási díjat.

Szennyvíz szippantás akadályoztatása esetén, szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződésben szereplő díjra. Ilyen esetben az ürítés elmaradása következtében keletkezett károkért Megrendelőt terheli felelősség.

A kiszállítástól a visszaszállításig, tehát az eszköz Megrendelő általi birtoklásának teljes időtartama alatt az eszközökért Megrendelő felel. Tisztításkor a nem rendeltetésszerű használat során a szaniter-, illetve szennyvíztartályba bekerült hulladékot a Szolgáltató nem köteles elszállítani. Ennek eltávolításáról a Megrendelő köteles gondoskodni oly módon, hogy az késedelmet ne okozzon a Szolgáltató teljesítésében. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő költségek a Megrendelőt terhelik. Az eszközökben a dohányzás és nyílt láng használata, valamint tűz-, illetve robbanásveszélyes anyagok tárolása és használata tilos.

Amennyiben a telepítés után a konténer megközelíthetőségének feltételei megváltoznak, a Megrendelő erről írásban előzetesen köteles a Szolgáltatót értesíteni.

Ha a szolgáltatási terület megközelítése az időjárás miatt ellehetetlenedik, a Szolgáltató a szolgáltatást megtagadhatja. Tekintettel arra, hogy az eszköz megközelíthetősége a Megrendelő felelőssége, Szolgáltató nem vállal felelősséget a munkavégzés elmaradásáért. Ilyen esetben az új időpontban történő munkavégzés költségei a Megrendelőt terhelik.

 

VII. Fizetési Feltételek

1, Szolgáltatás 15 napot meghaladó szolgáltatás (hosszútáv) esetén:

a) Telepítés megkezdése előtt az eszköz első 30 napos szolgáltatási díját, a ki- és betárolás, ki- és beszállítás, illetve szaniter konténer bérlésekor, megrendelés esetén a közműre csatlakoztatás költségeit előlegként Megrendelő, Szolgáltató részére átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki.

Az eszköz további szolgáltatási díjáról Szolgáltató minden hónap végén az adott megkezdett naptári napok alapján utólag számlát állít ki. A szerződés lejártakor Szolgáltató az elszállítással egyidejűleg kiállítja az utolsó számlát, melybe beszámításra kerül a Megrendelő által megfizetett előleg. Megrendelő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni Szolgáltató részére. A fizetési kötelezettség be nem tartása vagy részleges teljesítése esetén Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megtagadja, jogában áll a szolgáltatást felfüggeszteni, illetve az eszközt elszállítani, az ebből eredő károkért való felelősségét kizárja.

b) Megrendelő a telepítés megkezdése előtt az egyedi szerződésben meghatározott összegű kauciót (óvadék) köteles fizetni a Szolgáltatónak, amelyből Megrendelő valamennyi lejárt, a jelen szerződésből eredő követelését (pl. ha az eszközben a Megrendelőnek felróható okból kár, illetve egyéb, extra költség – extra takarítás, extra szállítási költség, stb. – keletkezik vagy a Megrendelő nem tesz eleget szerződés szerinti fizetési kötelezettségének) jogosult közvetlenül kielégíteni Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A kaució összegét vagy annak fel nem használt részét a Szolgáltató az eszköz visszaszállítása és minden számla Megrendelő általi kiegyenlítését követő 3 (három) munkanapon belül utalja vissza a Megrendelő részére. Megrendelő nem jogosult fennálló tartozásait a kaució terhére, sem más esetleges követelésébe beszámítani, azt csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

 

2, Szolgáltatás 15 napot nem meghaladó szolgáltatás (rövidtáv) esetén:

Telepítés megkezdése előtt a ki- és betárolás, a ki- és beszállítás és az eszköz bérleti díját, illetve szaniter konténer bérlésekor, megrendelés esetén a közműre csatlakoztatás költségeit Megrendelő Szolgáltató részére előlegként átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki. A fizetési kötelezettség be nem tartása vagy részleges teljesítése esetén Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megtagadja, jogában áll a szolgáltatást felfüggeszteni, illetve az eszközt elszállítani, az ebből eredő károkért való felelősségét kizárja. Rendezvény után Szolgáltató az elszállítással egyidejűleg az egyéb esetlegesen felmerülő költségekről kiállítja a számlát. Megrendelő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni Szolgáltató részére.

 

Amennyiben a tisztítás során Szolgáltató azt tapasztalja, hogy az eszköz erősen szennyezett, az a szokásos ráfordítással megfelelően nem tisztítható, jegyzőkönyv felvétele mellett jogosult extra tisztítási díjat kiszámlázni Megrendelőnek, erről Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni köteles. Szolgáltató az extra tisztítás díját a szennyezettség függvényében állapítja meg, súlyos szennyezettség esetén ennek összege az 50.000,- Ft +ÁFA összeget is meghaladhatja. Felek elfogadják a Szolgáltató által készített dokumentációt, mint az elszámolás alapját. Megrendelő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni Szolgáltató részére.

 

Szolgáltató jogosult előzetesen bejelentett időpontban az eszközök állapotát ellenőrizni, Megrendelő köteles lehetővé tenni az ellenőrzést, amennyiben nem, a Szolgáltató jogosult az eszközt azonnali hatállyal elszállítani.

 

A szolgáltatás számlájának késedelmes fizetése esetén, Szolgáltató jogosult késedelmi kamatra, amelynek mértéke a tartozás 20%-a/év, a késedelemmel érintett napok arányában. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a számla összegén felül 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama szerint számított forintösszegű követelésbehajtási átalányösszeget is köteles megfizetni..

 

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ezért Szolgáltató harmadik személy követelés behajtására irányuló szolgáltatását veszi igénybe, vagy a követelést bírósági úton érvényesíti, a behajtási átalányon felül ennek költségei is Megrendelőt terhelik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy 15 nap késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató – cégnév, összeg és fizetési határidő megadásával – erről tájékoztatást ad egy, csak a mobil-szaniter szolgáltató szakmán belül hozzáférhető, hetente frissítésre kerülő weboldalon.

 

Az egyéb, esetlegesen felmerülő igények és szolgáltatások díjait Felek a teljesítés előtt egyeztetik, és írásban rögzítik. Ezek elszámolása a teljesítést követően történik, és az összeget a következő számlába kell beállítani.

Megrendelő a szolgáltatási díjjal és kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, az eszközökön visszatartási és zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen. Szolgáltatónak zálogjoga és visszatartási joga van a Megrendelő konténerben lévő ingóságain a Megrendelő által fizetendő díjak és költségek, valamint ezek járulékai erejéig. Ellenkező írásbeli nyilatkozat, valamint ennek igazolása hiányában a Szolgáltató vélelmezheti, hogy ezen ingóságok a Megrendelő tulajdonában állnak, a tulajdonjogot vizsgálni nem köteles.

 

VIII. Szerződés módosítása

Szerződő Felek a szerződést írásban módosítják. Szolgáltató esetleges díjváltoztatási szándékáról köteles Megrendelőt írásban, a díjváltozás bevezetését megelőzően 15 nappal tájékoztatni.  Megrendelő nyolc napon belül nyilatkozni köteles, ha nem fogadja el az új díjakat. Megállapodás hiányában a szerződés a tárgyhó végével – változatlan díjak mellett – automatikusan megszűnik. Amennyiben Megrendelő a fenti határidőben nem nyilatkozik, azzal Megrendelő a Szolgáltató által közölt árakat elfogadja.

 

IX. Szerződés megszűnése, felmondás

Ha a megrendelt (határozatlan idejű) szolgáltatást Szolgáltató már megkezdte, bármely fél 30 napos felmondási idővel jogosult a felmondási jogát gyakorolni, azaz a szerződés a felmondás – a másik fél részére történő – kézbesítését követő 30. napon szűnik meg. Amennyiben Megrendelő kérése alapján Szolgáltató a 30 nap leteltét megelőzően el tudja szállítani az eszköz(öke)t, akkor a szerződés az elszállítás napjával szűnik meg. Szolgáltató eddig a napig jogosult a szolgáltatási díjra. Megrendelő a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően köteles az elszállítást Szolgáltató számára lehetővé tenni.

Aláírt Egyedi Szolgáltatási Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtti elállás/felmondás esetén, amennyiben az a telepítést megelőző 30. napot megelőzően történik, úgy Megrendelő az egyedi szerződésben foglalt teljes szolgáltatási díj 25%-át, 30-15. napon belül történő elállás/felmondás esetén a teljes szolgáltatási díj 60%-át, 15 napon belül, illetőleg a telepítés napján történő elállás/felmondás esetén pedig a teljes szolgáltatási díj 100%-át köteles Szolgáltató részére bánatpénzként megfizetni, valamint minden esetben a már alvállalkozóval megkötött szerződés miatt le nem mondható szolgáltatások ellenértéke (költsége) fizetendő.

Rendkívüli felmondás joga illeti meg a Felet, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között, ha Megrendelő az eszközt nem rendeltetésszerűen használja, megrongálja illetve a számlák kiegyenlítését határidőben elmulasztja. Rendkívüli felmondás esetén a szerződés a felmondás kézbesítésének napján szűnik meg, amelyet követően Szolgáltató jogosult a kihelyezett eszközöket akár Megrendelő hozzájárulása nélkül is visszaszállítani. Amennyiben a Megrendelő a konténereket nem üríti ki, vagy Szolgáltatót zálogjog illeti meg, úgy Szolgáltató a konténert felnyithatja és a Megrendelő egyidejű értesítése mellett 2 tanú jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével a fellelt tárgyakat más tárolási helyre helyezheti, illetőleg azokból a jogszabályi feltételek megtartásával kielégítést nyerhet. Szolgáltató a kielégítési joggal nem érintett tárgyakat 30 napig köteles őrizni, amely őrzés költségeit szintén Megrendelő köteles viselni. Szolgáltató a jelen pont szerinti eljárásával kapcsolatos felelősségét kizárja.

A felmondás bármely fél részéről kizárólag írásban, postai úton történhet a jelen szerződés szerinti kézbesítési szabályokat is figyelembe véve.

 

X. Adatkezelés, titoktartás

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával jogosult kezelni a Megrendelő által az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben közölt adatait, valamint a szolgáltatással összefüggő adatokat. Szerződő Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű információt kötelesek titokként megőrizni. Felek az egyedi szerződésben szereplő adataik változása esetén, 15 napon belül kötelesek írásban értesíteni egymást.

A Szolgáltató választása szerint papír alapú vagy elektronikus számlát bocsát ki. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsásson ki a szolgáltatási díjról az általa a szerződéskötéskor megadott pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre történő megküldéssel és vállalja, hogy a megadott e-mail címen a szerződés fennállása alatt folyamatosan elérhető, az esetleges változásokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő az általa megadott e-mailcím karbantartásának, illetőleg változásáról történő értesítés elmulasztásának jogkövetkezményeit maga viseli. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a papír alapon kiállított dokumentumokat a cég cégjegyzékben szereplő székhelyére, illetőleg az elektronikus számlát a megrendelés során megadott pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre küldi meg. A megküldött dokumentumokat, számlákat a megküldést követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Megrendelő a tájékoztatást tudomásul veszi és a jelen bekezdés szerinti kézbesítési szabályokat elfogadja, joghatályosnak ismeri el.

 

XI. Alkalmazandó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek kijelentik, hogy ismerik a Ptk. vonatkozó szabályait, így különösen a kártérítésre és tájékoztatásra vonatkozó szigorú szabályokat.

 

XII. Záró rendelkezések

A jelen szerződéses viszony alapján keletkező bármely iratot a felek a másik félnek az egyedi szerződésben megjelölt címére (székhely, email cím) kötelesek írásban megküldeni. A felek érvényes kézbesítésként elfogadják a küldönc, futár, telefax, személyes kézbesítés vagy e-mail útján történő kézbesítést is (különösen fizetési felszólítások esetén). Postai közlés esetén kézbesítettnek minősül az értesítés a tértivevényen jelzett átvétel időpontjában, ill. amennyiben a postai küldemény „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz a címzett székhelyéről, úgy a küldemény a feladást követő 5. naptári napon. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése bármely tekintetben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseit. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, érdekeiket peres úton, hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kikötve érvényesítik.

Megrendelő a Szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik aláírási jogosultságának meglétéről.

Jelen ÁSZF 2017.03.16. napjától hatályos.

 

————————

XELESS Kft.

 

A fenti Általános Szerződési feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom:

…………………., 20…..………………………

———————— Megrendelő