ÁSZF – Mobil wc

XELESS Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Definíciók
Szolgáltató: a XELESS Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Megrendelő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő ügyfél,
Egyedi Szolgáltatási Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött írásos Szolgáltatási Szerződés a Megrendelő igényei szerint.

II. Egyedi Szolgáltatási Szerződés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltatási Szerződés részét képezi, és mint ilyen a Szolgáltató szolgáltatásaira kötött Egyedi Szolgáltatási Szerződéssel együtt értelmezendő. Amennyiben az Egyedi Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF egymástól eltérő rendelkezéseket tartalmaz, akkor az Egyedi Szolgáltatási Szerződés szövege az irányadó.

III. Szolgáltatások
Az ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott, és ezek közül Megrendelő által az egyedi szerződésben igényelt, alábbi Szolgáltatásokra terjed ki:
mobil wc
mobil piszoár
mobil kézmosó
mobil zuhanyzó fülke
mobil pelenkázó
mobil ivóvízkút
párakapu
hulladék begyűjtése és elszállítása,
területrendezés és takarítás

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben előre meghatározott helyszínre és időpontban, a megjelölt időtartamra szolgáltat az alábbiak szerint:

Mobil WC szolgáltatás esetén a Szolgáltató kérés szerint kézmosóval vagy kézfertőtlenítővel és piszoárral felszerelt mobil wc-t telepít a Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínre. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt mobil wc-ket biovegyszerrel és wc- papírral feltöltve, rendeltetésre megfelelő állapotban adja át.
Tartós kihelyezés esetén a mobil wc-k hetente egyszer kerülnek szervízelésre.
Alkalmi kihelyezés esetén a mobil wc-k az Egyedi Szerződésben meghatározott igény szerint kerülnek szervizelésre.
Szükség esetén a Megrendelő előzetes kérésére a Szolgáltató köteles plusz szerviz-igényeket is kielégíteni, melyek elszámolása utólag, a folyamatosan vezetett szerviznapló alapján történik.

Mobil piszoár szolgáltatás esetén a Szolgáltató biovegyszerrel feltöltött mobil piszoárt telepít a Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínre, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. Ezen szolgáltatásra egyebekben a mobil wc szolgáltatás szabályai az irányadók.

Mobil kézmosó szolgáltatás esetén Szolgáltató vízzel, továbbá igény esetén – külön díj ellenében – szappannal és kéztörlővel felszerelt mobil kézmosót telepít a Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínre, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. Ezen szolgáltatásra egyebekben a mobil wc szolgáltatás szabályai az irányadók.

Mobil zuhanyfülke, ivókút szolgáltatás esetén Szolgáltató a Megrendelővel előre egyeztetett helyszínre mobil zuhanyzófülkét vagy mobil ivóvíz kutat telepít. Az eszköz bekötéséről a Megrendelő gondoskodik, vagy külön díjazás ellenében, külön megállapodás alapján a Szolgáltató vállalja.  A megfelelő hálózati vízellátást és a szennyvíz elvezetését Megrendelő biztosítja.
A szolgáltatás feltétele, hogy folyó ivóvíz csatlakozás és szennyvízelvezetés lehetősége adott legyen.
Hulladék-begyűjtés és – elszállítás esetén a Szolgáltató a Megrendelő által megjelölt méretű és mennyiségű szemetes kukákat az előre egyeztetett helyszínre telepíti, azok megfelelő ürítését biztosítja, illetve az összegyűjtött hulladékot elszállítja. A Szolgáltató csak kommunális jellegű hulladék elszállítására köteles. Szolgáltató csak a hulladékgyűjtőben elhelyezett hulladékért vállalja a felelősséget, csak ezt szállítja el.

Területrendezés szolgáltatása esetén Szolgáltató vállalja a terület folyamatos tisztántartását, vagy egyszeri rendezését, szemétgyűjtést az előzetesen egyeztetett időpontokban.

Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt eszközök telepítési címre történő kihelyezését követően külön díj ellenében vállalja más címre történő áthelyezését. A díj mértékéről Felek az áthelyezést megelőzően írásban állapodnak meg. Megrendelő a mobil eszközöket kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével mozgathatja.

IV. Kártérítési kötelezettség
Megrendelő vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező eszközökben (pl. mobil WC, zuhanyzó, kukák, konténer stb.) a szolgáltatási időtartam alatt, a nem rendeltetésszerű használat következtében bekövetkezett sérülések, károk, vagy rongálások miatt szükséges javítási és helyreállítási költségeket Szolgáltató részére megtéríti. Felek a károkról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben Megrendelő a szerződés megszűnésekor a kihelyezett eszközt bármilyen okból nem adja vissza Szolgáltatónak, köteles annak mindenkori beszerzési értékét megtéríteni. Amennyiben a Megrendelő képviselője nincs jelen a kárfelvételnél, úgy ezzel elfogadja a Szolgáltató által felmért és dokumentált károkat. Eltűnés és megsemmisülés esetén az alább felsorolt összegeket fizeti kártérítésként:
Mobil WC 800 EUR Mobil Piszoár 700 EUR Mobil kézmosó 650 EUR, Mobil zuhanyfülke1200 EUR Mobil pelenkázó 800 EUR, Mobil ivókút 2000 EUR, 240 literes hulladékgyűjtő 60 EUR 1,1 m3-es hulladékgyűjtő 240 EUR Párakapu 1800 EUR Mobilkerítés és Mobilkordon 100 EUR/elem Az eszközök euróról forintra történő átváltási árfolyama a kárfelvételi jegyzőkönyv dátumával megegyező MNB hivatalos deviza árfolyam.
Kár esetén a Megrendelő a helyreállítás költségét köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

V. Szerviznapló, kapcsolattartó
Amennyiben a Megrendelő igényli, vagy az eredeti megrendeléshez képest további szolgáltatás megrendelése történik, Szolgáltató szerviznaplót vezet, amelyben minden ezen tevékenységhez kapcsolódó elvégzett munka (telepítés, tisztítás, áthelyezés, extra szerviz, elszállítás stb.) bejegyzésre, és mindkét fél által aláírásra kerül. Ebben az esetben Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató munkájának megfelelő minőségben történt elvégzésének igazolására (a szerviznapló aláírására) a helyszínen minden, – a szolgáltatással kapcsolatos – tevékenység elvégzése alkalmával kapcsolattartót biztosít. Amennyiben Megrendelő ilyen személyt nem biztosít, ezt a tényt a Szolgáltató a naplóban rögzíti. Ebben az esetben Megrendelő utólag nem jogosult kifogást előterjeszteni a szervizeléssel kapcsolatban. Szolgáltató, illetve Megrendelő a szerződés teljes időtartamára (telepítéstől az elszállításig) köteles egy állandó kapcsolattartót is megjelölni, akivel a másik fél szükség esetén kapcsolatba tud lépni. Amennyiben a Megrendelő, vagy képviselője megtagadja a szerviznaplóba való írásbeli bejegyzést, azzal a teljesítés tényét elfogadja, melyet Szolgáltató kérésre a GPS járműkövető rendszer által rögzített adataival igazol

VI. Szerződés teljesítése
Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató részéről teljesítettnek tekintendő, ha Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott feltételek szerint határidőre teljesítette, és Megrendelő részéről sem minőségi, sem mennyiségi kifogás nem merült fel, vagy ha a kifogást annak felmerülésekor írásban jelezte, és a hibát Szolgáltató a megadott időre kijavította.
A teljesítés érdekében Megrendelő köteles Szolgáltatóval együttműködni. Így köteles a telepítéshez, bontáshoz és tisztításhoz szükséges feltételeket Szolgáltató számára biztosítani az alábbiak szerint: a telepítés helyét, illetve a tisztítandó eszközöket Szolgáltatónak legfeljebb 5 méterre teherautóval meg kell tudni közelítenie. Amennyiben Megrendelő ezen feltételt nem teljesíti, és emiatt Szolgáltatónak plusz költségei keletkeznek, továbbá akkor is, ha a munka emiatt nem teljesíthető, Megrendelő köteles a Szolgáltatónak okozott költségeket megtéríteni. Megrendelő köteles minden olyan körülményről írásban haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, amely a telepítés, illetve tisztítás elvégzését befolyásolhatja, annak érdekében, hogy Szolgáltató nyilatkozni tudjon arra vonatkozóan, hogy az adott körülmények között vállalni tudja-e a szerződés teljes vagy részbeni teljesítését.
Az eszköz telepítésekor a Megrendelő köteles az eszközt jegyzőkönyvvel átvenni. Amennyiben Megrendelő szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a jegyzőkönyvben nem emel kifogást, vagy nem képviselteti magát a telepítéskor, ezzel elfogadja a Szolgáltató által felvett jegyzőkönyvben foglaltakat.
Megrendelő minden veszélyforrásra köteles felhívni a Szolgáltató figyelmét, melyből a Szolgáltatónak kára származhat (ide értve a harmadik félnek okozott kárt is), ennek elmaradásából eredő károk a Megrendelőt terhelik.
Az eszközökben a dohányzás és nyílt láng használata, valamint tűz-, illetve robbanásveszélyes anyagok tárolása és használata tilos.
Megrendelő köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges helyszínre történő bejutásról, beléptetésről. Amennyiben a helyszínre történő bejutást Megrendelő nem tette lehetővé, Szolgáltatót megilleti a kiszállási díj, mely hétköznap 5000 Ft+Áfa, hétvégén 10 000 Ft+Áfa Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza, Veszprém, Pécs, és Zalaegerszeg területén belül, illetve ezen települések 25 km-es körzetében. Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza, Veszprém, Pécs, és Zalaegerszeg 25 km-es körzetén kívül Szolgáltató a fenti összegeken felül az extra kilométerekre 200 Ft+Áfa díjat számít fel.
Szolgáltató az újabb kiszállítást körjáratban kísérli meg, amennyiben Megrendelő a körjárattól eltérő időpontban szeretné az újbóli kiszállítást, úgy az első kiszállítás és második kiszállítás költsége is kiszámlázásra kerül. Tisztítás akadályoztatása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződésben szereplő díjra. Ilyen esetben az ürítés elmaradása következtében keletkezett károkért Megrendelőt terheli felelősség.
A kiszállítástól a visszaszállításig, tehát az eszköz Megrendelő általi birtoklásának időtartama alatt az eszközökért a Megrendelő felel. Hosszú távú időszakra vonatkozó szolgáltatás esetén Szolgáltató 1 db WC-fülkét, törvényi előírás szerint maximum 10 fő részére biztosít heti használatra. A nem megfelelő mennyiségű WC-fülke igényléséből eredő következményekért felelősséget nem vállal. Szolgáltató fertőzésveszély esetén a szakhatóságot értesíti.
Szolgáltató u.n. „körjáratos” rendszerben dolgozik, azaz a telepítési címek alapján hetente kört tesz meg, vagyis a heti tisztítások egy adott – Megrendelő vonatkozásában rendszerint ugyanazon – napon történnek, de ettől a Szolgáltató egyoldalúan eltérhet. Erről a Szolgáltató előzetes értesítést nem köteles küldeni. Az eszközök kiszállítása és a szerződés lejártával azok visszaszállítása abban az esetben nem von maga után pótdíjat, amennyiben Szolgáltató körjáratába a fenti tevékenységek ideje Megrendelő igénye alapján beilleszthető. Ellenkező esetben Szolgáltató jogosult pótdíjat felszámolni a körjáraton kívüli ki- és visszaszállításért, továbbá a soron kívüli tisztításért, mely hétköznap 5000 Ft+Áfa, hétvégén 10 000 Ft+Áfa Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza, Veszprém, Pécs, és Zalaegerszeg területén belül, illetve ezen települések 25 km-es körzetében. Budapest, Eger, Kiskunfélegyháza, Veszprém, Pécs, és Zalaegerszeg 25 km-es körzetén kívül Szolgáltató a fenti összegeken felül az extra kilométerekre 200 Ft+Áfa díjat számít fel.
Körjárati kiszállítás esetén a szolgáltatási kezdőnapot megelőző, míg körjárati visszaszállítás esetén az utolsó szolgáltatási napot követő heti körjárat alkalmával kerül sor a ki- illetve visszaszállításra. A kiszállítástól a visszaszállításig, tehát az eszköz Megrendelő általi birtoklásának teljes időtartama alatt az eszközökért Megrendelő felel. Tisztításkor a nem rendeltetésszerű használat során bekerült hulladékot a Szolgáltató nem köteles elszállítani. Ennek eltávolításáról Megrendelő köteles gondoskodni oly módon, hogy az késedelmet ne okozzon a Szolgáltató teljesítésében. Ezen kötelezettség megtagadásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő költségek a Megrendelőt terhelik.
Ha az eszköz megközelítése az időjárás miatt ellehetetlenedik, a Szolgáltató a szolgáltatást megtagadhatja. Tekintettel arra, hogy az eszköz megközelíthetősége a Megrendelő felelőssége, Szolgáltató nem vállal felelősséget a munkavégzés elmaradásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató a következő héten – a körjáratban – újra megkísérli a szolgáltatás teljesítését, ám ennek sikertelensége esetén az új időpontban történő munkavégzés költségei a Megrendelőt terhelik.
Amennyiben az eszköz szeles időjárás esetén felborul, a Szolgáltató extra kiszállási és tisztítási költségeit a felek 50-50%-ban viselik.

VII. Fizetési Feltételek
1, Szolgáltatás hosszú táv esetén:
Telepítés megkezdése előtt Megrendelő az eszköz első 30 napos (vagy ennél rövidebb idejű szerződés esetén a teljes) szolgáltatási díjat köteles előlegként Szolgáltató részére átutalással vagy készpénzben kiegyenlíteni.
Az eszköz további szolgáltatási díjáról Szolgáltató minden hónap végén az adott naptári napok alapján utólag számlát állít ki. A szerződés lejártakor Szolgáltató az elszállítással egyidejűleg kiállítja az utolsó számlát, melybe beszámításra kerül a Megrendelő által előlegként már megfizetett 30 napos bérleti díj. Megrendelő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni Szolgáltató részére. A fizetési kötelezettség be nem tartása vagy részleges teljesítése esetén Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését (ide értve az első telepítést is) megtagadja, jogában áll a szolgáltatást felfüggeszteni, illetve az eszközt elszállítani és felmerült költségeit követelni.

2, Szolgáltatás rendezvény esetén:
Telepítés megkezdése előtt Megrendelő a teljes szolgáltatási díj, minimum 50%-át Szolgáltató részére átutalja, vagy készpénzben megfizeti.
A fizetési kötelezettség be nem tartása vagy részleges teljesítése esetén Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megtagadja, jogában áll a szolgáltatást felfüggeszteni, illetve az eszközt elszállítani. Rendezvény után Szolgáltató az elszállítással egyidejűleg az egyéb esetlegesen felmerülő költségekről kiállítja a számlát. Megrendelő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni Szolgáltató részére.
Amennyiben a tisztítás során Szolgáltató azt tapasztalja, hogy az eszköz erősen szennyezett, az a szokásos ráfordítással megfelelően nem tisztítható, jegyzőkönyv és fotók felvétele mellett jogosult extra tisztítási díjat kiszámlázni Megrendelőnek, erről Megrendelőt egyidejűleg tájékoztatni köteles. Felek elfogadják a Szolgáltató által készített dokumentációt, mint az elszámolás alapját. Megrendelő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállítását követő 8 napon belül megfizetni Szolgáltató részére.

Szolgáltató jogosult előzetesen bejelentett időpontban az eszközök állapotát ellenőrizni, Megrendelő köteles lehetővé tenni az ellenőrzést, amennyiben nem, a Szolgáltató jogosult az eszközt azonnali hatállyal elszállítani.
A szolgáltatás számlájának késedelmes fizetése esetén, Szolgáltató jogosult késedelmi kamatra, amelynek mértéke a tartozás 20%-a/év, a késedelemmel érintett napok arányában. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján a számla összegén felül 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama szerint számított forintösszegű követelésbehajtási átalányösszeget is köteles megfizetni.
Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ezért Szolgáltató harmadik személy követelés behajtására irányuló szolgáltatását veszi igénybe, vagy a követelést bírósági úton érvényesíti, ennek költségei is Megrendelőt terhelik.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy 15 nap késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató – cégnév, összeg és fizetési határidő megadásával – erről tájékoztatást ad egy, csak a mobil-szaniter szolgáltató szakmán belül hozzáférhető, hetente frissítésre kerülő weboldalon.
Az egyéb, esetlegesen felmerülő igények és szolgáltatások díjait Felek a teljesítés előtt egyeztetik, és írásban rögzítik.
Ezek elszámolása a teljesítést követően történik, és az összeget a következő számlába kell beállítani.
Megrendelő a szolgáltatási díjjal és kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, az eszközökön visszatartási és zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen.

VIII. Szerződés módosítása
Szerződő Felek a szerződést írásban módosítják. Szolgáltató esetleges díjváltoztatási szándékáról köteles Megrendelőt írásban, a díjváltozás bevezetését megelőzően 15 nappal tájékoztatni.  Megrendelő nyolc napon belül nyilatkozni köteles, ha nem fogadja el az új díjakat. Ebben az esetben a szerződés a tárgyhó végével – változatlan díjak mellett – automatikusan megszűnik. Amennyiben Megrendelő a fenti határidőben nem nyilatkozik, azzal Megrendelő a Szolgáltató által közölt árakat elfogadja.

IX. Szerződés felmondása
Ha a megrendelt (határozatlan idejű) szolgáltatást Szolgáltató már megkezdte, Megrendelő nyolc napos felmondási idővel jogosult a felmondási jogát gyakorolni, azaz a szerződés a felmondás – Szolgáltató általi – kézhezvételét követő 8. napon szűnik meg. Amennyiben Megrendelő kérése alapján Szolgáltató a nyolc nap leteltét megelőzően el tudja szállítani az eszköz(öke)t, akkor a szerződés az elszállítás napjával szűnik meg. Szolgáltató eddig a napig jogosult a szolgáltatási díjra. Megrendelő a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően köteles az elszállítást Szolgáltató számára lehetővé tenni, ellenkező esetben felelősséggel tartozik az eszköz(ök)ért azok elszállításának időpontjáig.
Ha a megrendelt szolgáltatást Szolgáltató még nem kezdte meg, Megrendelő a szerződést az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben megjelölt telepítési időpontot megelőző 14. napig fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. A telepítést megelőző 13.-8. napig történő felmondás esetén Megrendelő a (havi illetve eseti), az egyedi szerződésben foglalt teljes szolgáltatási díj 50%-át köteles bánatpénzként Szolgáltató részére megfizetni. A telepítést megelőző 7. naptól az azt közvetlenül megelőző napig történő felmondás esetén a bánatpénz a teljes szolgáltatási díj 70%-a, míg a telepítés napját megelőző 3 napon belül történő felmondás esetén ez az összeg a teljes szolgáltatási díj 100 %-a, valamint minden esetben a már alvállalkozóval megkötött szerződés miatt le nem mondható szolgáltatások ellenértéke fizetendő.

X. Adatkezelés, titoktartás
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult kezelni a Megrendelő által az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben közölt adatait, valamint a szolgáltatással összefüggő adatokat. Szerződő Felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű információt kötelesek titokként megőrizni. Felek az egyedi szerződésben szereplő adataik változása esetén, 15 napon belül írásban értesítik egymást.
A Szolgáltató választása szerint papír alapú vagy elektronikus számlát bocsát ki. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsásson ki a szolgáltatási díjról az általa a szerződéskötéskor megadott pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre történő megküldéssel és vállalja, hogy a megadott e-mail címen a szerződés fennállása alatt folyamatosan elérhető, az esetleges változásokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő az általa megadott e-mailcím karbantartásának, illetőleg változásáról történő értesítés elmulasztásának jogkövetkezményeit maga viseli. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a papír alapon kiállított dokumentumokat a cég cégjegyzékben szereplő székhelyére, illetőleg az elektronikus számlát a megrendelés során megadott pénzügyi kapcsolattartói e-mail címre küldi meg. A megküldött dokumentumokat, számlákat a megküldést követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Megrendelő a tájékoztatást tudomásul veszi és a jelen bekezdés szerinti kézbesítési szabályokat elfogadja, joghatályosnak ismeri el.

XI. Alkalmazandó jog
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

XII. Záró rendelkezések
Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, érdekeiket peres úton, hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kikötve érvényesítik.
Megrendelő a Szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik aláírási jogosultságának meglétéről.
Jelen ÁSZF 2016.11.17. napjától hatályos.

————————
XELESS Kft.

A fenti Általános Szerződési feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom:

…………………………………………., 20…..………………………………………
————————
Megrendelő